Bài giảng Hình học Lớp 7 - Chương 5 - Bài 4: Hai đường thẳng song song

ppt 26 trang ngohien 10/10/2022 7880
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hình học Lớp 7 - Chương 5 - Bài 4: Hai đường thẳng song song", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_hinh_hoc_lop_7_chuong_5_bai_4_hai_duong_thang_song.ppt
 • jpgH053.jpg
 • jpgH054.jpg
 • jpgH055.jpg
 • jpgH056.jpg
 • jpgH057.jpg

Nội dung text: Bài giảng Hình học Lớp 7 - Chương 5 - Bài 4: Hai đường thẳng song song

 1. Kiểm tra bài cũ Cho hình vẽ. Điền vào ( .) nội dung thích hợp 0 3 145 a) A4 và B2 là hai góc so le trong 0 A 145 4 2 0 A4 = B2 (= 145. ) 1 đồng vị 350 b)A2 và B2 là hai góc  0 mà Â2= 4 = 145 ( đối đỉnh) 3 0 0 nên Â2 = B2( = 145 ) B 4 2 145 1 trong cùng phía c)A1 và B2 là hai góc . 0 0 Mà Â1+ Â4=180 ( hai góc kề bù) nên Â1= 35 0 Do đó Â1+ B2= 180 d) Tính chất: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì +) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau +) Hai góc đồng vị bằng nhau +) Hai góc trong cùng phía bù nhau .
 2. NHẮC LẠI KIẾN THỨC LỚP 6 a Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung b * Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc song song hoặc cắt nhau
 3. ?1: Xem hình 17(a, b, c). Đoán xem các đường thẳng nào song song với nhau c a 450 a,a// b b 450 600 e 800 600 b, d không song song với e c, m// n
 4. ?1 c a 600 450 a, a// b b 450 600 c, m// n Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau e 0 (hoặc một cặp góc đồng vị60 bằng nhau) thì a và b song song với nhau b, d không song song với e
 5. c a A 3 *Dấu hiệu 1: 1 2 b 1 B ca={A} ; cb ={B} a//b A1 = B1 (hai góc so le trong) *Dấu hiệu 2: ca={A} ; cb ={B} a//b A3 = B1 (hai góc đồng vị)
 6. Bài tập 1: Trong các hình vẽ sau ,hình nào biểu diễn hai đường thẳng song c d a m 1360 1380 b n Hình 1 Hình 2 c a A 3 a b x 1 2 1350 600 b 1 450 B 600 Hình 3 Hình 4
 7. Với hình vẽ. Chứng tỏ rằng a//bc a A 3 1 2 1350 b 1 450 B Cách 1: Cách 2: Nếu đường thẳng0 c cắt hai đường thẳng 0a, b và *Ta có  A1 +  A2 = 180 (hai góc *Ta có  A3 +  A2 = 180 (hai góc kề bù) 0 kề bù)trong các góc tạo thành có mộtA3 = cặp180 -góc A2trong cùng 0 o o o  A1 = 180 -  A2  A3 = 180 – 135 = 45 phíaobù nhauo oa song song với b  A1 = 180 – 135 = 45 * Vì ca={A} ; cb ={B} o *Vì ca={A} ; cb ={B}  A3 =  B1 (= 45 ) mà chúng lại o  A1 =  B1 (= 45 ) mà chúng lại ở ở vị trí đồng vị trong nên a//b (dấu hiệu vị trí so le trong nên a//b (dấu hiệu nhận biết) nhận biết)
 8. 2. DÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng song song *?1: SGK c a A 3 *Dấu hiệu 1: 1 2 b 1 ca={A} ; cb ={B} B a//b A1 = B1 (hai góc so le trong) *Dấu hiệu 2: ca={A} ; cb ={B} a//b A3 = B1 (hai góc đồng vị) *Dấu hiệu 3: ca={A} ; cb ={B} A2 + B1= 180o (hai góc trong cùng a//b phía)
 9. Vẽ hai đường thẳng song song ?2: Cho đường thẳng a và điểm A nằm ngoài đường thẳng a. hãy vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a A a
 10. *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau A a B
 11. *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau A a B
 12. *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau A a B
 13. *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau A a B
 14. 3. Vẽ hai đường thẳng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau A a B
 15. 3. Vẽ hai đường thẳng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau A a B
 16. 3. Vẽ hai đường thẳng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau A a B
 17. 3. Vẽ hai đường thẳng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau A a B
 18. 3. Vẽ hai đường thẳng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau A a B
 19. 3. Vẽ hai đường thẳng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau A a B
 20. 3. Vẽ hai đường thẳng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau A a B
 21. 3. Vẽ hai đường thẳng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau A a B *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc đồng vị bằng nhau A a B
 22. Luyện tập Bài2: Điền vào chỗ trống để được câu đúng a, Nếu đường thẳng a,b cắt đường thẳng c tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau thì a//b b, Nếu đường thẳng a,b cắt đường thẳng m tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a//b c, Nếu đường thẳng d,d’ cắt đường thẳng xy tạo thành một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a//b d, Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a//b (hai góc so le trong còn lại. bằng nhau, hai góc đồng. vị bằng nhau)
 23. Bài 3/PHT: Cho hình vẽ dưới đây hãy chứng tỏ m//n bằng nhiều cách m 2 2 11200 1 N 600 M n
 24. Cách 1: Cách 2: 0 0 *Ta có M1 + M2 = 180 (hai góc *Ta có N1 + N2 = 180 (hai góc kề bù) kề bù) 0 0 M2 = 180 - M1 N2 = 180 - N1 o o o o o o M2 = 180 – 120 = 60 N2 = 180 – 60 = 120 *Vì mMN={M} ; nMN ={N} *Vì mMN={M} ; nMN ={N} o o M2 = N1 (= 60 ) mà chúng lại ở N2 = M1 (= 120 ) mà chúng lại vị trí so le trong nên m//n (dấu ở vị trí đồng vị nên m//n (dấu hiệu nhận biết) hiệu nhận biết) Cách 3: 0 *Ta có N1 + N2 = 180 (hai góc kề bù) 0 m N2 = 180 - N1 o o o N2 = 180 – 60 = 120 0 *Ta có M1 + M2 = 180 (hai góc kề bù) 0 1200 M2 = 180 - M1 2 2 1 o o o N 1 0 M2 = 180 – 120 = 60 60 M *Vì mMN={M} ; nMN ={N} o o o M2 + N2 = 60 +120 =180 mà chúng lại n ở vị trí trong cùng phía nên m//n (dấu hiệu nhận biết)
 25. Dặn dò về nhà • Học thuộc dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song • 25,26(sgk/91) • 21,22,23(sbt/78) • Tự lấy ví dụ về hai đường thẳng song song trong thực tế