Đề cương ôn tập giữa học kỳ I môn Toán 7 - Năm học 2021-2022 - Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành

pdf 6 trang lop7 28/08/2022 8320
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập giữa học kỳ I môn Toán 7 - Năm học 2021-2022 - Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_cuong_on_tap_giua_hoc_ky_i_mon_toan_7_nam_hoc_2021_2022_t.pdf

Nội dung text: Đề cương ôn tập giữa học kỳ I môn Toán 7 - Năm học 2021-2022 - Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành

  1. TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN TẤT THÀNH ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I Môn: TOÁN 7 Năm học: 2021 - 2022 Phạm vi ôn tập *Đại số: Đến hết Làm tròn số (Chương I). *Hình học: Toàn bộ chương I. I. Kiến thức trọng tâm A. Đại số: Các phép toán trên tập số hữu tỉ, lũy thừa của một số hữu tỉ, tính chất của tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, khái niệm về giá trị tuyệt đối, căn bậc hai. (1). Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số hữu tỉ. a b aba c ad bc +) ; . mm mbd bd ac ac ac ad ad +)  ; :  . bd bd bd bc bc (2). Lũy thừa của của một số hữu tỉ. (Nắm được các công thức và các tính chất) n n m n a a nm mnnm nmn m mn +)  n ; aaaaaa ;: ; a a a . b b n n n nn n nnnnn a a +) (.)ab  a b ;() abc abca ;: b n b b +) a1 ax; 0 1, x 0 . +) xa22 x axa; 33 xa . (3). Giá trị tuyệt đối của một số. +) xxx 0; x xx 0 +) xaa ( 0) xax ; 0 x 0; xaa ( 0) -không tồn tại x . +) x 0,  x . +) x y x y (4). Tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau. a c +) ad bcb 0, d 0 . b d x y )axby ab , 0 b a
  2. a c a b +) a,,, b c d 0 . b d c d xy xyxyxy +) ; (Các mẫu phải khác 0 ). ab ab abab xyz xyzxyzxyzxyz xyz +) ; (Các mẫu khác 0 ). abc abcabcabcabc abc x y z +) x, y , z tỉ lệ với a, b , c nếu . Ta viết: xyz:: abc :: . a b c x y +) Đặt k x aky; bk . a b (5). Số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn; Quy uớc làm tròn số. B. Hình học: Hai góc đối đỉnh, đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc. (1). Hai góc đối đỉnh, tính chất, dấu hiệu nhận biết. (2). Tiên đề Ơ-lít về đường thẳng song song. +) Dấu hiệu nhận biết hai đường thắng song song. +) Tính chất của hai đường thẳng song song. (3). Hai đường thăng vuông góc, song song. ab/ / acbc ,  ) cb ; ab //. ca ab +) a//,//, cb ca b a // b . (4). Viết GT, KL của một định lý, một bài toán. II. Bài tập tham khảo A. Trắc nghiệm Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:. Câu 1: Với x ℚ , khẳng định nào sau đây là sai? A. x x (x 0) . B. x x (x 0) . C. x 0 nếu x 0 ;. D. x x nếu x 0 . Câu 2: Với x là sô hữu tỉ khác 0, tích x6 x 2 bằng: A. x12 . B. x9 : x . C. x6 x 2 . D. x10 x 2 . Câu 3: Phân số không viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là: 3 7 3 7 A. . B. . C. . D. . 12 35 21 25 5 2 Câu 4: Cho biết , khi đó x có giá trị là: x 3
  3. 10 2 6 A. . B. 7,5. C. . D. . 3 3 5 a b c a 2 b c Câu 5: Cho a b c 0 và . Tìm giá trị của H 2 3 4 a b c 3 4 1 A. H . B. H . C. H 12 . D. H . 4 3 12 Câu 6: Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Hai góc có chung đỉnh thì bằng nhau. B. Hai góc bằng nhau và có một cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia là hai góc đối đỉnh. C. Hai góc bằng nhau có đỉnh chung là hai góc đối đỉnh. Câu 7: D. Hai góc cùng kề bù với một góc thứ ba thì đối đỉnh. Cho đường thẳng d. Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng vuông góc với d? A. 1. B. 2. C. 3. D. Vô số. Câu 8: Số đường trung trực của một đoạn thẳng là bao nhiêu? A. 1. B. 2. C. 3. D. Vô số. Câu 9: Ba đường thắng xx \prime , yy\prime , zz\prime cắt nhau tại O . Khi đó, có bao nhiêu cặp góc đối đỉnh khác góc bẹt? A. 2. B. 6. C. 3. D. 8. Câu 10: Cho a / /b,b/ /c và d a . Lập luận nào sau đây là sai? A. a / /c vì cùng vuông góc với b . B. a / /c vì cùng song song với b . C. d b vì d a và a / /b . D. d c vì d b và b / /c . B. Tự luận Dạng 1: Thực hiện các phép tính 1. Tính giá trị của các biểu thức sau: 1212 5 1 a) A 2 ; 5 7 13 7 13 125 121 1 b) B    12 ; 17 7 17 7 17.7 2 1 1 13 c) C 2 : 3 3 6 36 2. Tính giá trị của các biếu thức sau: 1 (2) 2 2 a) A ; 5 5 5
  4. 0 3 1 1 2 1 b) 23  2 4 (2): .8 9 2 2 3 2 2 2 2340  29 c) C : 13 15 3 3 89 Dạng 2: Tìm x 3. Tìm x , biết: a) 2x 1,4 1,5 3 x 0 2x 1 x 4 b)  x 0 3 6 2 x 3 3 c) 5 2 15 x 13 x 1 d) 2 36 3 4. Tìm x , biết: 1 1 a) 2x ; 5 2 x 3 5 b) 0; 1,5 6 4 1,6 c) 2x : 0 ; 5 4 x 2 2 x 1 d) ; 5 3 2 2x 1 1 e) 3 4 5. Tìm x , biết: 5x 4 a) ; x 3 12 x 3 3 b) ; 12x 3 c) 2x2 (6):27 3 0 Dạng 3: Tìm GTNN, GTLN 6. Tìm GTNN của biểu thức: a) P 2 x 4 5;
  5. 2 b) E (2 x 7) 2 . 5 7. Tìm GTLN của biểu thức: A x2 5 Dạng 4: Tìm x, y,z 8. Tìm x , y biết: a) 2x 5 y và 3x y 1 x y b) và x2 2 xy 16 2 3 x 3 c)  y và x3 y 3 91 . 2 5 9. Tìm x, y,z biết: a) 35;2x yy 3; zxyz 2 ; x y z b) và x2 y 2 52 . 2 3 5 Dạng 5: Lũy thừa 10. Tìm số tự nhiên n sao cho: a ) 2n 2 n 3 72; 1 b) 9 : 27 n ; 81 2 c) 5n 25 11 Dạng 6: Chứng minh tỉ số bằng nhau a c a22 a 2 3 b 2 2a 3 c 2 b 3 d 11. Cho và a, b , c , d khác 0.CMR : a) ; b ) . b d c22 c 2 3 d 2 c d 45xy 53 zx 34 yz x y z 12. Cho . CMR: . 3 4 5 5 4 3 Dạng 7: Toán đố, toán suy luận 1 1 1 13. Ba kho có tất cả 710 tấn thóc. Sau khi chuyển đi số thóc ở kho I, số thóc ở kho II, 5 6 11 số thóc ở kho III thì số thóc còn lại của ba kho bằng nhau. Tìm số tấn thóc của mỗi kho lúc đầu. 14. Có 2011 số hưu tỉ sao cho bất kì 3 số nào trong chúng cũng có tổng là một số âm. Chứng minh rằng tổng của 2011 số đó là một số âm. Dạng 8: Tính góc, chứng minh song song, vuông góc 7 15. Cho hình vẽ:Biết a cb;  cA ; A . Tính B 111 2 1
  6. 16. Cho tam giác ABC có AB AC . Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa C lấy M sao cho BAM ABC và AM AB . Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa B lấy N sao cho CAN ACB và AN AC . Từ A vẽ đường thẳng d BC . Chứng minh: Đường thẳng d là đường trung trực của đoạn MN . 17. Cho tam giác ABC , vẽ tia Ax là tia đối của tia AB . Chứng minh: CAx ABC ACB 18. Vẽ hình và ghi GT, KL của định lý sau: Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia. 19. Cho góc vuông xOy . Lấy A thuộc tia Ox , B thuộc tia Oy (OA<OB). Từ A kẻ đường thẳng song song với Oy , từ B kẻ đường thắng song song với Ox , chúng cắt nhau ở C . a) Tính góc ACB; b) Kẻ tia phân giác của góc xOy , cắt AC ở. c) Kẻ tia phân giác của góc ACB , cắt OB ở E. Chứng minh: OD / /CE . d) Tính góc ADO; 20. Cho hình vẽ bên: Biết Ax / / By, yBA 140  ; BA D  90 ; AED  40 ;ADC  50 a) Tính BAE ; b) Chứng minh ED  DA c) Trên nửa mặt phẳng bờ là DE không chứa điểm A vẽ EDN 40 . Chứng minh NC / /By .